Generelle salgsbetingelser

- Gældende version pr. 18. oktober 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, et andorransk selskab af typen societat limitada unipersonal med en kapital på 1.000.000 euro, registreret i Andorras handels- og selskabsregister under nummer 16339, med momsregistreringsnummer DK35444653, og hvis hovedkontor er beliggende C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet Andorra), e-mail: cm(a)maxityre.com, telefon: +376 810 888, (herefter benævnt "Sælgeren") har som hovedaktivitet salg af dæk og tilhørende produkter via internetsiden maxityre.dk (herefter "Siden").

Nærværende generelle salgsbetingelser har til formål at regulere, uden begrænsning, alle salg af produkter og tjenester til enhver kunde, fysisk eller juridisk person, hvad enten det er forbruger, ikke-professionel eller professionel (herefter "Kunden"), der har foretaget et køb på Siden, og at definere de kontraktmæssige forhold mellem Sælgeren og Kunden.

1. DEFINITIONER

Alle fællesnavne, hvis første bogstav er med stort i dette dokument, har den definition, der er tildelt i denne artikel.

 • Anerkendelse af Modtagelse betegner den svarmail, som Sælgeren sender til Kunden efter Kundens validering af Ordren og indeholder en opsummering af Ordren, de gældende generelle salgsbetingelser og den tilsvarende Faktura.
 • Ordrebekræftelse betegner opsummeringen af de Produkter, som Kunden har valgt og indsendt til validering på Sitet for at afslutte Ordren.
 • Leveringsseddel betegner det dokument, som Kunden modtager fra Transportøren ved levering af Ordren, mod Kundens underskrift som bevis på udlevering af Ordren samt den perfekte tilstand af det eller de pågældende Produkt(er) og fraværet af anomalier.
 • Generelle salgsbetingelser betegner disse generelle salgsbetingelser fra Sælgeren, som Kunden skal acceptere for at gennemføre sin Ordre.
 • Kunde betegner enhver individuel eller selskab, der handler som Forbruger, Ikke-Professionel eller Professionel, der tilgår Sitet med henblik på at gennemføre en Ordre.
 • Ordre betegner det eller de Produkt(er), som Kunden har bestilt for hver købsomstændighed på Sitet.
 • Forbruger betegner en Kunde, en fysisk person, der handler til formål, der ikke falder inden for rammerne af hans/hendes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktivitet.
 • Kontrakt betegner alle de kontraktuelle dokumenter, der definerer Parternes rettigheder og forpligtelser for ethvert Salg, nævnt i Artikel 15.
 • Leveringsdato betegner den faktiske leveringsdato for Ordren til Kunden angivet på Leveringssedlen.
 • Leveringsfrist betegner den maksimale frist nævnt i Artikel 8.2, som Sælgeren forpligter sig til at levere Ordren til Kunden indenfor.
 • Fortrydelsesfrist betegner fristen nævnt i Artikel 9.
 • Faktura betegner fakturaen sendt til Kunden via Anerkendelse af Modtagelse.
 • Force Majeure betegner tilfældet, hvor en begivenhed uden for skyldnerens kontrol, som ikke rimeligt kunne forudses ved kontraktens indgåelse, og hvis virkninger ikke kan undgås med passende foranstaltninger, forhindrer skyldneren i at opfylde sin forpligtelse.
 • Leverandør betegner en tredjepart til Kontrakten, der er i besiddelse af det eller de Produkt(er) i Kundens Ordre.
 • Levering betegner overførslen til Kunden af den fysiske besiddelse eller kontrol af det eller de Produkt(er).
 • Ikke-Professionel betegner en Kunde, en juridisk person, der ikke handler til professionelle formål (se definitionen af Professionel nedenfor).
 • Produkttilbud betegner tilbuddet offentliggjort under Sælgerens ansvar på en af dets platforme, herunder dets Site, dedikeret til salg af et bestemt Produkt og inkluderer især fotografiet samt Produktets egenskaber og pris.
 • Part(er) betegner, i ental, Kunden eller Sælgeren taget individuelt og, i flertal, Kunden og Sælgeren taget kollektivt.
 • Pris betegner den samlede pris nævnt i Artikel 5, som Kunden forpligter sig til at betale for Ordren.
 • Produkt(er) betegner de dækprodukter eller tilknyttede produkter (fælge, kæder osv.) tilbudt til salg af Sælgeren på Sitet.
 • Professionel betegner en Kunde, en fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, der handler til formål, der falder inden for rammerne af hans/hendes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktivitet, også når han/hun handler på vegne af eller for en anden professionel.
 • Site betegner Sælgerens internetsted tilgængeligt på URL-adressen maxityre.dk.
 • Indehaver af Fortrydelsesretten betegner den person nævnt i Artikel 9.
 • Transportør betegner transportfirmaet valgt af Leverandøren eller Sælgeren til transport og Levering af Ordren til den af Kunden angivne adresse.
 • Sælger betegner den person nævnt i Præambel.
 • Salg betegner den juridiske operation indgået mellem Sælgeren og Kunden, hvorved den første forpligter sig til at levere Ordren, og den anden til at betale Prisen.

2. FORMÅL OG ACCEPT

Salgsbetingelserne har til formål at regulere, uden begrænsning, alle Salg foretaget via Sælgerens Hjemmeside og at definere de kontraktmæssige forhold mellem Sælgeren og Kunden i forhold til hver Ordre.

Salgsbetingelserne har forrang og erstatter alle andre eventuelle aftaler, forpligtelser, erklæringer, løfter, intentioner, dokumentationer eller oplysninger, der tidligere er foretaget mellem Parterne i forhold til Ordren.

Godkendelsen af enhver Ordre fra en Kunde er strengt betinget af forudgående accept, uden begrænsning eller forbehold, af alle vilkår og betingelser i Salgsbetingelserne, som er gældende på Hjemmesiden på samme tid, hvilken accept manifesteres ved at markere afkrydsningsfeltet til venstre for teksten « Jeg har læst og acceptererde generelle salgsbetingelser samt fortrolighedserklæringen. » med et museklik. Dette trin finder sted, efter at Kunden har haft mulighed for at kontrollere detaljerne i sin Ordre og den samlede Pris og rette eventuelle fejl, før han bekræfter den for at udtrykke sin endelige accept.

Salgsbetingelserne er tilgængelige på Hjemmesiden og sendes til Kunden på et varigt medie som vedhæftet fil til Modtagelsesbekræftelsen.

Kontrakten anses for indgået mellem Parterne fra det tidspunkt, hvor Sælgeren udsender Modtagelsesbekræftelsen.

Sælgeren sikrer opbevaringen af det skriftlige dokument, der bekræfter Kontrakten fra tidspunktet for Kontraktens indgåelse og i en periode på ti år fra Leveringen af Ordren. Kunden kan få adgang til den arkiverede Kontrakt ved simpel anmodning rettet til Sælgeren (https://www.maxityre.dk/contact).

Kunden informeres om, at indgåelsen af Kontrakten medfører en forpligtelse for Kunden til at betale Prisen til fordel for Sælgeren.

3. PRODUKTER

3.1 PRODUKTSPECIFIKATIONER

De væsentlige egenskaber og prisen på Produkterne er angivet i hver Produkttilbud offentliggjort på Sitet. Disse elementer udgør kontraktmæssige oplysninger, som forpligter Sælgeren i tilfælde af indgåelse af Kontrakten med Kunden og forudsat at de pågældende Produkter er tilgængelige på lager.

Hvert dæk er forsynet på siden med DOT-nummeret sammensat på følgende måde:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Fabrikkens kode, hvor dækket er fremstillet
 • 4W: Dimensionel kode specifik for producenten
 • HWNX: Valgfri kode specifik for fabrikanten
 • 3903: Dækkets fremstillingsdato, der svarer til den 39. uge i året 2003.

4. BESTILLING

4.1 ADGANG TIL SITET

Det offentlige site er tilgængeligt for enhver besøgende, hele året, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, forbeholdt nødvendige afbrydelser til teknisk vedligeholdelse, service og opdateringer, som Sælgeren finder passende at udføre, samt enhver teknisk fejl uafhængig af Sælgerens vilje.

Alle omkostninger påtaget af Kunden for at sikre sin egen adgang til Sitet forbliver udelukkende på Kundens regning, herunder omkostninger til computerudstyr, internetabonnement og eventuel software.

4.2 VALG AF PRODUKT(ER)

Kunden anerkender og accepterer, at søgning og valg af Produkt(er) sker under Kundens fulde og eneste ansvar.

For at lette Kundens søgning stiller Sælgeren til rådighed på sit Site (i) en søgefelt, hvor Kunden frit kan indtaste nøgleord, og (ii) et søgeværktøj baseret på forskellige karakteristika af Produkterne, som er angivet i en valgliste. Den gode funktion, interesse, fuldstændighed og relevans af disse værktøjer garanteres ikke af Sælgeren.

Det er Kundens ansvar at gøre sig bekendt med alle Produkttilbud, som Sælgeren tilbyder på sit Site, og at udføre de nødvendige søgninger på den valgte model og konkurrencen for at vurdere relevansen, interessen og egnetheden af Produkttilbuddet til sine behov.

Sælgeren leverer til orientering:

 • TECDOC-data om forbindelsen mellem køretøj og dele;
 • BMF-data om forbindelsen mellem køretøj, dæk og fælge;
 • producentdata om forbindelsen mellem køretøjer og kæder;
 • data om kompatibilitet mellem køretøjer og produkter.

Sælgeren garanterer på ingen måde relevansen, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af disse data, som kun leveres som en indikation for at lette produktsøgningen. Det er Kundens ansvar at kontrollere, at de valgte Produkter passer og svarer til hans/hendes køretøj.

Kunden opfordres specifikt til at konsultere anmeldelser samt lignende dæk, der tilbydes under Produkttilbuddet, for at vurdere, om det visualiserede Produkt kan opfylde hans/hendes behov.

Valget af et Produkt udføres ved at klikke på funktionen "Tilføj til kurv" efter at have valgt den ønskede mængde.

Denne handling har kun til formål at inkludere det valgte Produkt i Kundens kurv og medfører ingen købsforpligtelse på dette tidspunkt.

Når Kunden mener, at valget af hans/hendes indkøb er afsluttet, skal han/hun blot gå til sektionen "Kurv" for at kontrollere det korrekte valg af Produkter og mængder og blive bekendt med den samlede pris forbundet med hans/hendes Bestilling.

Før den endelige bekræftelse af Bestillingen kan Kunden til enhver tid ændre sin kurv og har mulighed for at kontrollere detaljerne i sin Bestilling og den samlede pris og rette eventuelle fejl, før han/hun bekræfter den for at udtrykke sin endelige accept.

4.3 OPRETTELSE OG BRUG AF KUNDEKONTO

For at afslutte sin Bestilling skal Kunden oprette sin personlige konto (hvis dette ikke allerede er gjort ved en tidligere Bestilling). Til dette formål skal Forbrugeren og den Ikke-Professionelle oplyse en gyldig e-mailadresse og konfigurere et kodeord samt erklære deres identitet, telefonnummer og adresse. Den Professionelle opretter på sin side en "professionel konto" ved at oplyse en gyldig e-mailadresse og konfigurere et kodeord samt ved at erklære sit navn, fornavn, firmanavn, et telefonnummer og adressen.

Kunden opfordres til at udfylde alle nyttige oplysninger i sin personlige konto, idet de felter, der er markeret med en stjerne (*), er obligatoriske.

Alle personlige oplysninger om Kunderne indsamles og behandles til de formål og under de betingelser, der er angivet i Artikel 14 nedenfor og i Fortrolighedspolitikken.

Kunden forpligter sig til at give sande og oprigtige oplysninger og til at informere Sælgeren om eventuelle ændringer vedrørende dem. En oversigt over de oplyste oplysninger er tilgængelig på Sitet. Manglende levering af de anmodede oplysninger svarer til at frasige sig oprettelsen af en konto og forhindrer Kunden i at bekræfte Bestillingen.

Brugernavn og kodeord er strengt personlige og fortrolige: Kunden forbydes at videregive dem til en tredjepart eller overdrage dem. Enhver Bestilling foretaget med dette brugernavn og kodeord vil blive betragtet som foretaget af Kunden og vil derfor forpligte Kunden over for Sælgeren, medmindre denne Bestilling er foretaget af en tredjepart på grund af en sikkerhedsbrist på Sælgerens site. Det er Kundens ansvar straks at informere Sælgeren skriftligt om enhver brug af hans/hendes brugernavn og kodeord, som han/hun ikke kender til og bliver opmærksom på.

Kunden kan til enhver tid rette fejl i indtastningen af de anmodede oplysninger. Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle indtastningsfejl og de konsekvenser, der måtte følge heraf, såsom forsinkelse og/eller leveringsfejl. I denne sammenhæng vil alle omkostninger forbundet med genforsendelse af Bestillingen være fuldt ud på Kundens regning.

Den personlige konto giver Kunden adgang til følgende oplysninger:

 • Dine Bestillinger – Kundeservice: listen over Bestillinger foretaget på Sitet;
 • Rediger dine oplysninger: de personlige oplysninger erklæret af Kunden med mulighed for at ændre dem til enhver tid.

Sælgeren forbeholder sig retten til uden varsel eller kompensation at deaktivere kontoen for enhver Kunde i tilfælde af overtrædelse af disse generelle betingelser og ved svigagtig eller ulovlig brug af kontoen af Kunden eller en tredjepart.

Kunden kan deaktivere sin konto ved at informere Sælgeren om sin beslutning via e-mail på adressen https://www.maxityre.dk/contact. Sælgeren vil deaktivere kontoen inden for maksimalt tooghalvfjerds (72) timer efter modtagelsen af denne e-mail.

4.4 VALIDERING AF ORDREN

Efter at have valideret sin indkøbskurv, oprettet sin konto, indtastet leveringsadressen, valgt betalingsmiddel, opfordres Kunden til at validere sin ordre endeligt ved at foretage betalingen via funktionen "Gennemfør sikker betaling". Effektiviteten af denne handling er betinget af forudgående accept af disse generelle salgsbetingelser (se ovenfor).

Den endelige validering af Ordren medfører, at Kunden forpligter sig til at betale Prisen til Sælgerens fordel.

Efter modtagelse af betalingen fra Sælgeren modtager Kunden en e-mail fra Sælgeren, der opsummerer hans Ordre.

4.5 ANNULLERING AF ORDREN (OPHÆVELSESKLAUSUL)

Denne Artikel udgør en ophævelsesklausul, der specificerer de forpligtelser, hvis manglende opfyldelse vil medføre ophævelse af Salget.

4.5.1 Annullering af Ordren af Kunden
 1. Efter eget ønske:
  efter endelig bekræftelse af sin Ordre, har Kunden mulighed for at anmode om annullering efter eget ønske, forudsat at Produkterne i Ordren endnu ikke er under forberedelse;
 2. Forsinkelse eller afvisning af levering:
  i tilfælde af forsinkelse eller afvisning af levering fra Sælgeren og i henhold til betingelserne og fremgangsmåderne nævnt i Artikel 8.2;
 3. Fortrydelsesret:
  i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten under betingelserne i Artikel 9;
 4. Mangel på overensstemmelse:
  i tilfælde af mangel på overensstemmelse som nævnt i Artikel 10.2;
 5. Skjulte fejl:
  i tilfælde af skjulte fejl i henhold til Artikel 10.2; og
 6. Force Majeure:
  i tilfælde af endelig forhindring af Sælgeren i at opfylde sine forpligtelser på grund af Force Majeure i henhold til Artikel 13.
4.5.2 Annullering af Ordren af Sælgeren

Sælgeren kan annullere Ordren, det vil sige ophæve Salget i følgende tilfælde:

 1. Forsinkelse eller manglende betaling:
  i tilfælde af Klientens misligholdelse af sin betalingsforpligtelse i henhold til Artikel 6;
 2. Utilgængelighed af Produkter:
  i tilfælde af utilgængelighed af et eller flere Produkter på lager;
 3. Klientens svigt i modtagelsen af Produkterne på den angivne adresse:
  i tilfælde af Klientens svigt i modtagelsen af Produkterne på den angivne adresse som forstået og under betingelserne i Artikel 8.5;
 4. Force Majeure:
  i tilfælde af Klientens endelige forhindring i at opfylde sine forpligtelser på grund af Force Majeure i henhold til Artikel 13.
4.5.3 Forudgående påkrav

Ophævelsen af Salget skal, undtagen i tilfælde af hastende behov, forudgås af et påkrav til den misligholdende Part om at opfylde sit engagement inden for en rimelig frist, med undtagelse af følgende tilfælde:

 • annullering af bekvemmelighedsgrunde (Artikel 4.5.1(i));
 • særlige tilfælde af afvisning af levering og manglende overholdelse af en leveringsfrist, der er fastsat som en væsentlig betingelse i henhold til Artikel 8.2;
 • udøvelse af fortrydelsesretten (Artikel 4.5.1(iii));
 • utilgængelighed af Produkter (Artikel 4.5.2(ii)); og
 • Kundens svigt i modtagelsen af Produkterne på den angivne adresse (Artikel 4.5.2(iii)).

Dette påkrav henviser til nærværende Artikel 4.5 og nævner udtrykkeligt årsagen til ophævelsen og at hvis den misligholdende Part undlader at opfylde sin forpligtelse, vil den anden Part have ret til at ophæve Salget.

Kunden opfordres til at konsultere eventuelle yderligere betingelser for påkrav, der er angivet i disse Generelle salgsbetingelser, og som er aftalt for hver af de ovennævnte tilfælde af annullering af Ordren.

4.5.4 Formaliteter for ophævelse

Den Part, der ønsker at ophæve Salget, kan gøre det:

 • ved notifikation, der angiver det påberåbte ophævelsestilfælde;
 • ved retsligt krav.

I tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten foretages den ovennævnte notifikation ved hjælp af fortrydelsesformularen eller enhver anden utvetydig erklæring under betingelserne i Artikel 9.

I tilfælde af annullering af bekvemmelighedsgrunde foretages notifikationen af Kunden via sin konto ved at vælge den pågældende Ordre og åbne en klage gennem supporten via ticket.

4.5.5 Tidspunkt for ophævelse

Ophævelsen af Salget træder i kraft fra:

 • modtagelsen af den ovennævnte notifikation af den anden Part (uden for tilfældet, hvor Selskabet har udført sin del imens i tilfældet af Artikel 4.5.1(ii));
 • den dato, som den anmodede dommer har besluttet i tilfælde af retslig ophævelse.
4.5.6 Virkningerne af ophævelsen

Eventuelle restitutioner finder sted under følgende betingelser:

 • i tilfælde af ophævelse af bekvemmelighedshensyn (Artikel 4.5.1(i)): tilbagebetaling af Ordren inden for maksimalt ti (10) arbejdsdage fra Sælgerens bekræftelses e-mail, ved brug af samme betalingsmiddel som Kunden anvendte ved Ordren;
 • i tilfælde af ophævelse på grund af forsinkelse eller nægtelse af levering (Artikel 4.5.1(ii)): tilbagebetaling af Ordren under betingelserne i artikel 8.2;
 • i tilfælde af ophævelse efter en fortrydelse (Artikel 4.5.1(iii)): tilbagebetaling af Ordren under betingelserne i Artikel 9;
 • i tilfælde af ophævelse på grund af manglende overensstemmelse (Artikel 4.5.1(iv)): Sælgeren refunderer Forbrugeren eller den Ikke-Professionelle Kunde prisen betalt og returomkostningerne for Produktet eller Produkterne, så snart de er modtaget fra Kunden eller bevis for deres returnering fra Kunden, og senest inden for fjorten (14) dage efterfølgende. Tilbagebetalingen sker ved brug af samme betalingsmiddel som Forbrugeren eller den Ikke-Professionelle Kunde anvendte ved indgåelsen af Ordren, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i andet, og under alle omstændigheder uden ekstra omkostninger;
 • i tilfælde af ophævelse på grund af utilgængelighed på lager (Artikel 4.5.2(ii)): tilbagebetaling af Ordren inden for maksimalt tre (3) arbejdsdage fra Sælgerens ophævelses e-mail, ved brug af samme betalingsmiddel som Kunden anvendte ved Ordren; og
 • i tilfælde af Kundens svigt i modtagelsen af Produkterne på den angivne adresse (Artikel 4.5.2(iii)): tilbagebetaling af Ordren inden for maksimalt tre (3) arbejdsdage fra Sælgerens ophævelses e-mail, ved brug af samme betalingsmiddel som Kunden anvendte ved Ordren og med fradrag af returomkostninger og eventuelle omkostninger til forsøg på genlevering nævnt i Artikel 8.5.

Ophævelsen af Salget vil ikke påvirke Artikel 21 og 22, som vil forblive i kraft mellem Parterne.

5. PRIS

Hver produkttilbud er ledsaget af en stykpris og forstås uden skat (ekskl. moms). Referencevalutaen er: dansk krone (DKK).

I overensstemmelse med Artikel 19 nedenfor er alle Ordrer underlagt lovgivningen i Fyrstendømmet Andorra, hvilke Ordrer anses for at være foretaget på dette territorium, hvor Sælgeren er etableret. Som følge heraf inkluderer priserne på Produkttilbud ikke eventuelle miljøbidrag, der er gældende uden for Fyrstendømmet Andorra.

Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre sine priser til enhver tid. Kunden bliver informeret om, at priserne på Produkttilbud kan variere flere gange om dagen. De priser, der gælder for en Ordre, er dem, der vises på Sitet samtidigt med den endelige bekræftelse af Ordren i henhold til Artikel 4.4.

I forbindelse med visse Produkttilbud stiller Sælgeren et prisammenligningsværktøj til rådighed for Kunden, så de kan sammenligne prisen med priserne fra nogle af deres konkurrenter. For at få oplysninger om, hvornår konkurrentens pris blev indsamlet af Sælgeren, opfordres Kunden til at placere sin mus over den pågældende pris for at få en tekstboble til at fremkomme, der angiver datoen og tidspunktet for Sælgerens indsamling af konkurrentens pris.

Den samlede pris for en Ordre består af:

 • det samlede beløb af priserne på de mængder af produkter og tjenester, som Kunden har valgt; og
 • eventuelle forsendelsesomkostninger (medmindre der er tilbud om gratis forsendelse under visse betingelser).

6.1 BETALING MED BETALINGSKORT

Sælgeren accepterer kun betaling med Visa, Mastercard eller Maestro betalingskort.

Den sikrede online betaling med betalingskort udføres af en betalingstjenesteudbyder.

Alle faser af betaling med betalingskort er underlagt betalingssystemet HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, som er fuldstændig krypteret og beskyttet. Protokollen, der anvendes, er SSL kombineret med bankmonetik (3D secure-protokollen).

Dette betyder, at oplysningerne relateret til ordren og betalingskortnummeret ikke cirkulerer i klartekst på internettet. Betalingskortnummeret er ikke trykt på noget papir, faktura, kvittering eller anden liste.

Sælgeren har ikke kendskab til kortnumre. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT opbevarer ikke kortnumre efter at have overført betalingstransaktionen til forhandlerens bank. Derfor har ingen adgang, hverken via computer eller i trykt form, til betalingskortoplysningerne for køberne. Risikoen for at få sit betalingskortnummer hacket ved et køb på Sælgerens internetsteder, der er udstyret med HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, er næsten ikke-eksisterende.

Professionelle kan også bruge GoCardless (gocardless.com) automatiske trækningsystem valgt af Sælgeren. Dette system er fuldstændig krypteret.

Ved betaling med betalingskort bliver transaktionen straks debiteret, så snart Kunden har gennemført betalingen. Forpligtelsen til at betale givet ved kort er uigenkaldelig. Ved at meddele sine bankoplysninger ved Salget, giver Kunden Sælgeren tilladelse til at debitere hans kort med det beløb, der svarer til den angivne pris. Kunden bekræfter, at han er den lovlige indehaver af kortet, der skal debiteres, og at han er juridisk berettiget til at anvende det. I tilfælde af fejl eller umulighed af at debitere kortet, kan Ordren blive annulleret under de ovennævnte betingelser.

Aktiviteterne i forbindelse med fjernsalgsaftalen varetages af AD TYRES INTERNATIONAL EU beliggende Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - selskabsregistreringsnummer OC 1277.

6.2 BETALING VIA PAYPAL

Kunden, der ønsker at foretage en betaling via Paypal (www.paypal.com), skal have eller oprette en konto hos denne udbyder (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transaktioner foretaget via Paypal er sikret af 3D-Secure-protokollen. Sælgeren har på intet tidspunkt adgang til Kundens bankoplysninger.

6.3 BETALING VIA BANKOVERFØRSEL

Kunden kan foretage sin betaling via SEPA-overførsel til Sælgerens konto, hvis oplysninger er som følger:

Kontoindehaver: AD Tyres International SLU
IBAN: DE89 5907 0070 0031 0375 04
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

For at denne overførsel kan blive registreret af Sælgeren, er det afgørende, at Kunden angiver sit Ordrenummer i overførselsreferencen eller i det felt, der er beregnet til dette formål. Ordrenummeret bliver påmindet Kunden på siden dedikeret til SEPA-overførslen.

Ordren vil kun blive behandlet efter modtagelsen af overførslen og efter validering. Som følge heraf kan den annoncerede forsendelsestid variere afhængigt af, hvornår din betaling modtages.

I tilfælde af betaling via bankoverførsel kan eventuelle ekstra gebyrer pålagt af den udstedende bank ikke fratrækkes det beløb, der skal modtages.

7. EJENDOMSRET OG RISIKOOVERGANG

Produkterne bliver kundens ejendom, så snart ordren er bekræftet. Følgelig er kunden alene ansvarlig for import og indførsel af produkterne til det destinationsland, han har valgt til forsendelsen. Kunden opfordres til at undersøge de eventuelle forpligtelser, der påhviler ham som følge af importen af produkterne til det pågældende destinationsland.

Enhver risiko for tab eller beskadigelse af produkterne overføres til den Professionelle Kunde fra tidspunktet for ejendomsoverdragelsen.

Enhver risiko for tab eller beskadigelse af produkterne overføres til Forbrugerkunden i det øjeblik, hvor denne selv eller en tredjepart udpeget af ham, og som ikke er transportøren foreslået af sælgeren, fysisk tager besiddelse af produkterne.

Når Forbrugeren eller den Ikke-Professionelle overlader Leveringen af produkterne til en transportør, der ikke er den foreslåede af sælgeren, overføres risikoen for tab eller beskadigelse af godset til Forbrugeren eller den Ikke-Professionelle ved overdragelsen af godset til transportøren.

8. LEVERING

Leveringen af Ordren sker efter Kundens valg, udtrykt ved bestillingen, ved overlevering af Ordren til en adresse oplyst af Kunden.

8.1 LEVERINGSOMKOSTNINGER

Angående autoreservedele og alle andre artikler, er forsendelsesomkostningerne angivet i indkøbskurven.

Angående dæk, er leveringsomkostningerne gratis for Kunden ved køb af to (2) identiske produkter. Ved køb af enkeltvis (autodæk, fælg), er leveringsomkostningerne pålagt Kunden, undtagen for motorcykeldæk, hvor forsendelsesomkostningerne er gratis fra det første købte dæk.

8.2 LEVERINGSTID

Sælgeren forpligter sig til at levere Ordren inden for en maksimal periode på tredive (30) dage fra valideringen af Ordren (« Leveringstid »). Kunden anerkender og accepterer uden forbehold, at ingen anden frist nævnt på Sitet udgør en fast forpligtelse fra Sælgerens side over for Kunden.

Kunden informeres kun til orientering om, at leveringen normalt finder sted mellem to (2) og otte (8) arbejdsdage efter modtagelsen af den fulde betaling af Ordrens Pris. I tilfælde af valg af flere Produkter i samme Ordre, kan disse muligvis ikke blive leveret på samme dag, uden at dette kan give anledning til nogen form for krav fra Kundens side.

Den ovennævnte Leveringstid afbrydes i følgende tilfælde:

 1. betaling forsinkelse ;
 2. fejl i adresse angivet af Kunden ;
 3. fravær af Kunden eller dennes autoriserede repræsentant til at modtage Ordren.

I tilfælde (i) og (ii) begynder Leveringstiden at løbe igen fra tidspunktet for reguleringen af betalingshændelsen for en ny periode på tredive (30) dage.

I tilfælde (iii) vil Kunden og Sælgeren (eller transportøren om nødvendigt) aftale en ny leveringsdato, hvor Kunden forpligter sig til at være til stede eller at dennes repræsentant er det.

Hvis Sælgeren undlader at opfylde sin leveringsforpligtelse af Ordren inden for Leveringstiden, kan Forbrugeren eller Ikke-Erhvervsdrivende ophæve Salget, hvis Sælgeren efter at have fået påbud om at levere Ordren inden for en yderligere rimelig frist, ikke har udført dette inden for fristen.

Salget betragtes som ophævet ved modtagelsen af brevet eller skrivelsen, der informerer Sælgeren om denne ophævelse, medmindre Sælgeren har udført opgaven i mellemtiden.

Forbrugeren eller Ikke-Erhvervsdrivende kan dog straks ophæve Salget:

 • når Sælgeren nægter at levere Ordren eller når det er åbenlyst, at han ikke vil levere Ordren ;
 • når Sælgeren ikke opfylder sin leveringsforpligtelse af Ordren på datoen eller ved udløbet af Leveringstiden, og denne frist udgør en væsentlig betingelse for kontrakten for Forbrugeren eller Ikke-Erhvervsdrivende. Denne væsentlige betingelse er et resultat af omstændighederne omkring kontraktens indgåelse eller en udtrykkelig anmodning fra Forbrugeren eller Ikke-Erhvervsdrivende før kontraktens indgåelse.

Ud over muligheden for at ophæve Salget kan Forbrugeren eller Ikke-Erhvervsdrivende gøre brug af alle andre retsmidler, der er fastsat i national lovgivning.

Forbrugeren og Ikke-Erhvervsdrivende opfordres desuden til at konsultere Artikel 4.5 om ophævelse.

Disse rettigheder for Forbrugeren eller Ikke-Erhvervsdrivende er uden forringelse af tildelingen af erstatning og renter.

Når Salget ophæves under de betingelser, der er angivet i denne Artikel, refunderer Selskabet Forbrugeren eller Ikke-Erhvervsdrivende det fulde beløb betalt, senest fjorten (14) dage efter den dato, hvor Salget blev opsagt.

8.3 VANSKELIGHEDER MED LEVEREDE PRODUKTER

Kunden, dennes ansatte eller repræsentant skal kontrollere overensstemmelsen af Produktets tilstand ved levering, uanset om leveringen sker på kundens adresse. Kunden har selv ansvaret for at informere og give instrukser til sine ansatte eller repræsentanter om at kontrollere overensstemmelsen af Produkterne.

Kunden, dennes ansatte eller repræsentant skal meddele Transportøren alle forbehold vedrørende Produkterne ved levering. Disse forbehold skal udtrykkeligt og præcist anføres på Leveringssedlen.

Hvis Produkterne, der er genstand for Ordren, ikke er i overensstemmelse, eller hvis den modtagne pakke er i dårlig stand, kan Kunden nægte Leveringen. Kunden skal derefter straks informere Sælgeren ved at kontakte kundeservice via ticketsystemet.

I tilfælde af manglende overensstemmelse er bestemmelserne i Artikel 10.3 nedenfor gældende.

I tilfælde af beskadiget pakke og nægtet modtagelse, vil der blive åbnet en tvist med Transportøren af Produkterne, der er genstand for Ordren. En attest for beskadiget pakke dateret og underskrevet af Kunden vil blive anmodet om for at kunne åbne tvisten.

Tidsfristen for løsning af tvister med Transportøren er minimum ti (10) arbejdsdage og kan vare op til fire (4) uger fra åbningen af den. Disse frister er angivet som vejledende af Sælgeren på grundlag af dennes erfaring og kan på ingen måde være bindende.

Anvendelsen af disse bestemmelser sker uden at det berører alle andre retsmidler, som Kunden har til rådighed i henhold til gældende lovgivning.

8.4 LEVERINGSSCHEMA

Transportøren overrækker Kunden et Leveringsschema mod underskrift, hvilket Leveringsschema udtrykkeligt angiver muligheden for at fremsætte forbehold, især i tilfælde af åbenlyse mangler ved det eller de Produkter eller manglende levering af brugsanvisningen.

Kunden anerkender og accepterer, at underskrivelsen af et sådant Leveringsschema af ham selv, hans ansatte eller hans repræsentant, udgør uomtvistelig bevis for Leveringsdatoen for hele Ordren eller, i tilfælde af separat levering af Produkter fra samme Ordre, de Produkter der er omfattet af denne levering.

8.5 VANSKELIGHEDER VED LEVERING

Sælgeren forpligter sig til at levere Ordren til den leveringsadresse, som Kunden har angivet ved bestillingen. I denne forbindelse forpligter Kunden sig til at give Sælgeren en eksisterende, komplet og korrekt leveringsadresse på et sted, hvor levering af Ordren er mulig og tilladt.

I tilfælde af fejl i leveringsadressen angivet af Kunden, vil enhver ændring af denne medføre omkostninger til genforsendelse. Disse omkostninger, som beløber sig til hundrede og femten (115) Krone, vil være for Kundens regning og faktureres af Sælgeren.

Kunden garanterer Sælgeren sin tilstedeværelse på stedet, eller tilstedeværelsen af en ansat eller en behørigt bemyndiget repræsentant, til at modtage Ordren. Hvis dette ikke er tilfældet, kan Sælgeren ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen.

Hvis Kunden ikke er til stede ved leveringen, skal han kontakte Transportøren, der er ansvarlig for hans pakke, for at aftale en ny leveringsdato eller afhentning på det nærmeste depot.

Det andet leveringsforsøg vil blive faktureret med et gebyr for nyt leveringsforsøg på fem­og­tyve (25) DKK til fordel for Sælgeren.

Hvis Kunden ikke har kontaktet Transportøren inden for den af denne fastsatte frist, vil pakkerne blive sendt retur til Sælgerens lagre, som vil meddele annulleringen af Ordren og ophævelsen af Salget ved modtagelsen af returpakken.

Returomkostningerne på to­hundrede og halvtreds (250) DKK pr. pakke vil være udelukkende for Kundens regning.

Returomkostningerne samt eventuelle nye leveringsgebyrer vil blive fratrukket ved tilbagebetalingen af Ordren.

8.6 PRODUKTER MED PANT

Nogle Produkter kan være underlagt pant. De er specifikt nævnt som "Pantet del under ombytning" i deres tekniske specifikationer.

Prisen for produkter med pant inkluderer beløbet for delen og for panten, det vil sige det beløb, som producenten kræver for at sikre returneringen af de gamle reservedele til genopretning og genanvendelse.

Ved modtagelse af det nye Produkt skal Kunden returnere det brugte Produkt til Sælgeren på den adresse, som sidstnævnte har oplyst for returnering af produkter med pant, inden for en maksimal periode på tredive (30) dage fra modtagelsen af det nye Produkt. Hvis dette ikke sker, kan Kunden ikke få refunderet panten.

Det returnerede Produkt skal være ækvivalent, komplet og placeret i emballagen fra det nye Produkt. Omkostningerne til genforsendelse er for Kundens regning.

Ved modtagelse af det brugte Produkt refunderer Sælgeren Kunden beløbet for panten inden for en maksimal periode på femten (15) dage, forudsat at det brugte Produkt er i overensstemmelse med ovennævnte krav.

Refunderingen sker ved brug af samme betalingsmiddel som det, Kunden anvendte til købet af det nye Produkt.

9. FORTRYDELSESRET

9.1 BERETTIGET TIL FORTRYDELSESRETTEN

Den berettigede til fortrydelsesretten (den "Berettigede til Fortrydelsesretten") er Forbrugerkunden, når Kontrakten indgås på afstand, som følge af telefonisk salgsfremstød eller uden for etablering.

9.2 FORTRYDELSESFRIST

Indehaveren af Fortrydelsesretten har en frist på fjorten (14) dage (herefter "Fortrydelsesfristen") til at udøve sin fortrydelsesret uden at skulle begrunde sin beslutning eller bære andre omkostninger end dem, der er nævnt i denne artikel.

Fortrydelsesfristen begynder at løbe fra modtagelsen af Produktet eller Produkterne af Indehaveren af Fortrydelsesretten eller en tredjepart, som ikke er transportøren, udpeget af ham. Hvis Kontrakten er indgået uden for etablering, kan Indehaveren af Fortrydelsesretten udøve sin fortrydelsesret fra indgåelsen af Kontrakten.

I tilfælde af et Salg af flere Produkter leveret separat eller i tilfælde af et Salg af et Produkt bestående af flere partier eller stykker, hvis levering er spredt over en defineret periode, begynder Fortrydelsesfristen at løbe fra modtagelsen af det sidste Produkt eller parti eller det sidste stykke.

I tilfælde af en Ordre, der forudser regelmæssig levering af Produkter over en defineret periode, begynder Fortrydelsesfristen at løbe fra modtagelsen af det første Produkt.

Dagen, hvor Kontrakten indgås, eller dagen for modtagelsen af Produktet tælles ikke med i Fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen begynder at løbe fra starten af den første time på den første dag og slutter ved udløbet af den sidste time på den sidste dag i Fortrydelsesfristen. Hvis Fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag eller fridag, forlænges den til den første hverdag derefter.

9.3 UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

For at udøve sin fortrydelsesret informerer Rettighedshaveren til Fortrydelsesretten Sælgeren om sin beslutning om at fortryde ved at sende Sælgeren, inden udløbet af Fortrydelsesfristen, formularen tilgængelig her (og i slutningen af disse vilkår) korrekt udfyldt, eller enhver anden erklæring, der udtrykker hans utvetydige vilje til at fortryde og sendt via e-mail (https://www.maxityre.dk/contact).

Bevisbyrden for udøvelsen af fortrydelsesretten påhviler Rettighedshaveren til Fortrydelsesretten.

9.4 RETURNERING AF PRODUKT(ERNE)

Rettighedshaveren til Fortrydelsesretten returnerer eller overgiver produktet eller produkterne til Sælgeren eller en person udpeget af denne, uden unødig forsinkelse og senest fjorten (14) dage efter meddelelsen om sin beslutning om at fortryde, medmindre Sælgeren tilbyder selv at afhente produktet eller produkterne.

Rettighedshaveren til Fortrydelsesretten bærer kun de direkte omkostninger ved returnering af produktet eller produkterne.

Indehaveren af Fortrydelsesretten kan enten selv arrangere returneringen af Produkt(er) ved direkte at afholde de tilknyttede omkostninger, eller anmode Sælgeren om, forudsat at denne accepterer, at stå for returneringen, som vil blive faktureret til Indehaveren af Fortrydelsesretten for et beløb estimeret til to­hundrede og halvtreds (250) DKK pr. artikel (under forbehold for bekræftelse fra transportøren).

Rettighedshaveren til Fortrydelsesrettens ansvar kan kun gøres gældende i tilfælde af værdiforringelse af produktet eller produkterne som følge af håndtering, der går ud over det, der er nødvendigt for at fastslå produktets eller produkternes art, egenskaber og den korrekte funktion.

6. FINANSIELLE VILKÅR

Betalingen forfalder straks ved Bestillingen, som kun vil blive behandlet af Sælgeren efter modtagelse af fuld betaling fra Kunden.

Hvis betalingen af Prisen ikke er modtaget inden for tre (3) dage efter validering af Bestillingen, modtager Kunden en meddelelse fra Sælgeren, der pålægger Kunden at betale Prisen inden for en yderligere frist på fire (4) dage. Hvis dette ikke sker, kan Sælgeren annullere Bestillingen og dermed ophæve Salget.

Kunden kan betale sin ordre med følgende betalingsmidler:

 • kreditkort ;
 • SEPA-overførsel (med mulighed for automatiske trækninger for Professionelle).

Kunden påtager sig konsekvenserne af enhver indtastningsfejl under betalingsproceduren og enhver anomalitet eller funktionsfejl i betalingsmidlerne.

Sælgeren kan kræve forsinkelsesrenter fra enhver Professionel Kunde, som er forfaldne dagen efter forfaldsdatoen. Renten for forsinkelsesrenter vil være lig med rentesatsen anvendt af Den Europæiske Centralbank til dens seneste refinansieringsoperation øget med 10 procentpoint. Den anvendelige rente for første halvår af det pågældende år er den rente, der er gældende den 1. januar i det pågældende år. For andet halvår af det pågældende år er det den rente, der er gældende den 1. juli i det pågældende år. Forsinkelsesrenter er forfaldne uden at en påmindelse er nødvendig.

Desuden vil enhver Professionel Kunde, der er i betalingsforsinkelse, automatisk være skyldig Sælgeren et fast gebyr for inddrivelsesomkostninger på fyrre euro (40,00 €). Når inddrivelsesomkostningerne overstiger beløbet af dette faste gebyr, kan Sælgeren anmode om yderligere kompensation, med dokumentation. Sælgeren kan dog ikke påberåbe sig retten til disse kompensationer, når åbningen af en beskyttelses-, rekonstruktions- eller likvidationsretssag forhindrer betalingen ved forfald af det tilgodehavende, der skyldes ham.

I tilfælde af mislykket trækning, for enhver Professionel Kunde, giver kunden sin tilladelse til automatisk at regulere ubetalte fakturaer på sin virksomheds kreditkort.

Efter hver betaling, uanset betalingsmiddel, modtager Kunden en bekræftelses-e-mail.

9.5 TILBAGEBETALING

Når fortrydelsesretten udøves, refunderer Sælgeren den samlede sum, der er betalt af Indehaveren af Fortrydelsesretten, inklusive leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og senest fjorten (14) dage fra den dato, hvor han er informeret om Indehaveren af Fortrydelsesrettens beslutning om at fortryde.

Uanset ovenstående, når Sælgeren ikke tilbyder selv at afhente Produkt(er), kan Sælgeren udskyde tilbagebetalingen, indtil han har fået Produkt(er) retur, eller indtil Indehaveren af Fortrydelsesretten har fremlagt bevis for forsendelse af Produkt(er), hvoraf den førstnævnte dato er gældende.

Sælgeren foretager denne tilbagebetaling ved at bruge samme betalingsmiddel, som Indehaveren af Fortrydelsesretten anvendte til den oprindelige transaktion, medmindre Indehaveren af Fortrydelsesretten udtrykkeligt har indvilget i at bruge et andet betalingsmiddel, og forudsat at tilbagebetalingen ikke påfører Indehaveren af Fortrydelsesretten nogen omkostninger.

Sælgeren er ikke forpligtet til at refundere yderligere omkostninger, hvis Indehaveren af Fortrydelsesretten udtrykkeligt har valgt en dyrere leveringsmetode end den standardleveringsmetode, som Sælgeren tilbyder.

9.6 KONSEKVENSER

Udøvelsen af fortrydelsesretten ophæver Parternes forpligtelse til enten at udføre Kontrakten på afstand eller Kontrakten uden for etablering, eller til at indgå den, når Indehaveren af Fortrydelsesretten har fremsat et tilbud. Udøvelsen af fortrydelsesretten for en hovedkontrakt på afstand eller uden for etablering bringer automatisk enhver tilknyttet kontrakt til ophør, uden omkostninger for Indehaveren af Fortrydelsesretten ud over dem, der er fastsat i denne artikel.

10. GARANTIER

Udnyttelse af enhver garanti, der er fastsat i denne Artikel, skal anmodes om ved at kontakte Sælgeren på følgende URL-adresse:

https://www.maxityre.dk/contact

10.1 FORUDGÅENDE ADVARSEL

Kunden er forpligtet til at sikre sig, at de Produkter, han bestiller, er i overensstemmelse med producentens forskrifter for hans køretøj.

Kunden er også forpligtet til at overholde producentens forskrifter og anbefalinger vedrørende køretøjets sikkerhed og pålidelighed, herunder størrelsen på dæk og fælge, oppumpning og dæktryk, samt betingelserne for montering og opbevaring af dæk.

Ingen af garantierne nævnt i denne artikel tager højde for fejl forårsaget af forkert montering, ej heller normal slitage af Produkterne, ej heller konsekvenser forårsaget af brug af Produkterne, der ikke er i overensstemmelse med deres formål, eller forringelse af Produkterne på grund af Kundens eller en af hans ansattes forsømmelse.

10.2 GARANTI FOR OVERENSSTEMMELSE

10.2.1 Produktets overensstemmelse

Sælgeren leverer til Forbrugerkunden Produkter, der opfylder kravene angivet i Artikel 10.2.2, 10.2.3 og 10.2.4.

10.2.2 Subjektive kriterier for overensstemmelse

For at være i overensstemmelse med Salgskontrakten skal Produkterne især, hvor det er relevant:

 • svare til beskrivelsen, typen, mængden og kvaliteten og have funktionalitet, kompatibilitet, interoperabilitet og andre egenskaber som forudsat i Salgskontrakten;
 • være egnede til det specifikke formål, som Forbrugeren har meddelt Sælgeren senest ved indgåelsen af Salgskontrakten, og som Sælgeren har accepteret;
 • leveres med alt tilbehør og alle instruktioner, herunder installationsinstruktioner, som forudsat i Salgskontrakten; og
 • leveres med opdateringer som forudsat i Salgskontrakten.
10.2.3 Objektive kriterier for overensstemmelse

(i) Ud over at opfylde alle overensstemmelseskrav fastsat i kontrakten, skal Produkterne:

 1. være egnede til de formål, som varer af samme type normalt ville blive brugt til, under hensyntagen til, om nødvendigt, enhver bestemmelse i EU-lovgivningen og national lovgivning, der er i kraft, samt alle eksisterende tekniske standarder eller, i mangel af sådanne tekniske standarder, specifikke adfærdskodekser, der gælder for den pågældende sektor;
 2. hvis det er relevant, have kvaliteten af en prøve eller model, som sælgeren har stillet til rådighed for Forbrugeren før kontraktens indgåelse, og svare til beskrivelsen af denne prøve eller model;
 3. hvis det er relevant, leveres med tilbehør, herunder emballage og installationsinstruktioner eller andre instruktioner, som Forbrugeren med rimelighed kan forvente at modtage; og
 4. være i mængde og have de kvaliteter og andre egenskaber, herunder hvad angår holdbarhed, funktionalitet, kompatibilitet og sikkerhed, som er normale for varer af samme type, og som Forbrugeren med rimelighed kan forvente, under hensyntagen til Produktets art og under hensyntagen til enhver offentlig udtalelse afgivet af Sælgeren eller andre personer højere oppe i transaktionskæden eller på vegne af Sælgeren eller sådanne personer, herunder producenten, især i reklamer eller på etiketten.

(ii) Sælgeren er ikke bundet af de offentlige udtalelser nævnt i (i), punkt d), hvis han kan bevise:

 1. at han ikke havde, og rimeligt ikke kunne have kendskab til den pågældende offentlige udtalelse;
 2. at den offentlige udtalelse var blevet rettet på samme måde som den oprindeligt blev fremsat, eller på en tilsvarende måde, på tidspunktet for kontraktens indgåelse; eller
 3. at beslutningen om at købe Produkterne ikke kunne have været påvirket af den offentlige udtalelse.

(iii) Der foreligger ikke en mangel på overensstemmelse i henhold til (i), hvis Forbrugeren på tidspunktet for Salgskontraktens indgåelse specifikt er blevet informeret om, at en bestemt egenskab ved Produkterne afviger fra de objektive overensstemmelseskriterier fastsat i (i), og at Forbrugeren udtrykkeligt og separat har accepteret denne afvigelse, da han indgik Salgskontrakten.

10.2.4 Forkert installation af Produkterne

Enhver mangel på overensstemmelse, der skyldes forkert installation af Produkterne, anses for at være en mangel ved Produkterne, hvis:

 1. installationen er en del af Salgskontrakten og er udført af Sælgeren eller under dennes ansvar; eller
 2. installationen, som skulle have været udført af Forbrugeren, er udført af denne, og den forkerte installation skyldes mangler i installationsinstruktionerne leveret af Sælgeren.
10.2.5 Sælgerens ansvar

Sælgeren er ansvarlig over for Forbrugeren for enhver mangel på overensstemmelse, der eksisterer på leveringstidspunktet for Produktet og som viser sig inden for to (2) år fra dette tidspunkt, uanset en længere periode fastsat af Forbrugerens nationale lovgivning, som Forbrugeren opfordres til at konsultere.

10.2.6 Bevisbyrde

Enhver mangel på overensstemmelse, der viser sig inden for et (1) år fra det tidspunkt, hvor Produkterne blev leveret, formodes at have eksisteret på leveringstidspunktet for Produkterne, medmindre det modsatte bevises, eller medmindre denne formodning er uforenelig med Produkternes natur eller manglens art. Den ovennævnte periode gælder uden skade af en længere periode fastsat af Forbrugerens nationale lovgivning, som Forbrugeren opfordres til at konsultere.

10.2.7 Notifikation

Forbrugerens nationale lovgivning kan bestemme, at for at kunne gøre sine rettigheder gældende, skal Forbrugeren informere Sælgeren om en mangel på overensstemmelse inden for en bestemt frist fra den dato, hvor han konstaterede denne mangel. Forbrugeren opfordres til at konsultere sin nationale lovgivning om dette punkt.

10.2.8 Forbrugerens retsmidler ved manglende overensstemmelse

(i) I tilfælde af manglende overensstemmelse har forbrugeren ret til at få Produkterne bragt i overensstemmelse, til en forholdsmæssig prisnedsættelse eller til ophævelse af Købet under de betingelser, der er angivet i denne artikel.

(ii) For at opnå overensstemmelse med Produkterne kan forbrugeren vælge mellem reparation og udskiftning, medmindre det valgte retsmiddel er umuligt, eller hvis det, i forhold til det andet retsmiddel, ville pålægge Sælgeren omkostninger, der ville være uforholdsmæssige, under hensyntagen til alle omstændigheder, herunder:

 1. værdien af Produkterne uden manglende overensstemmelse;
 2. alvoren af manglende overensstemmelse; og
 3. muligheden for at vælge det andet retsmiddel uden større ulempe for forbrugeren.

(iii) Sælgeren kan nægte at bringe Produkterne i overensstemmelse, hvis reparation og udskiftning viser sig umulige, eller hvis dette ville pålægge ham omkostninger, der ville være uforholdsmæssige, under hensyntagen til alle omstændigheder, herunder dem, der er nævnt i (ii), punkter a) og b).

(iv) Forbrugeren har ret til enten en forholdsmæssig prisnedsættelse i overensstemmelse med Artikel 10.2.8 eller til ophævelse af købskontrakten i overensstemmelse med artikel 10.2.9, i hver af følgende tilfælde:

 1. Sælgeren har ikke udført reparationen eller udskiftningen, eller om nødvendigt, har ikke udført reparationen eller udskiftningen i overensstemmelse med Artikel 10.2.6, (ii) og (iii), eller Sælgeren har nægtet at bringe Produkterne i overensstemmelse i henhold til (iii) i denne artikel;
 2. en manglende overensstemmelse viser sig på trods af Sælgerens forsøg på at bringe Produkterne i overensstemmelse;
 3. manglende overensstemmelse er så alvorlig, at den berettiger til en øjeblikkelig prisnedsættelse eller øjeblikkelig ophævelse af købskontrakten; eller
 4. Sælgeren har erklæret, eller det fremgår klart af omstændighederne, at Sælgeren ikke vil bringe Produkterne i overensstemmelse inden for en rimelig tidsramme eller uden større ulempe for forbrugeren.

(v) Forbrugeren har ikke ret til ophævelse af kontrakten, hvis manglen på overensstemmelse kun er mindre. Bevisbyrden for, om manglen på overensstemmelse er mindre eller ej, påhviler Sælgeren.

(vi) Forbrugeren har ret til at suspendere betalingen af restbeløbet af prisen eller en del af denne, indtil Sælgeren har opfyldt sine forpligtelser i henhold til garantien. Der kan være fastsat særlige betingelser for udøvelsen af retten til at suspendere betalingen i forbrugerens nationale lovgivning, som forbrugeren opfordres til at konsultere.

(vii) Forbrugerens nationale lovgivning kan regulere spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang det forhold, at forbrugeren bidrager til manglende overensstemmelse, påvirker hans ret til retsmidler. Forbrugeren opfordres derfor til at konsultere sin nationale lovgivning om dette punkt.

10.2.9 Reparation eller udskiftning af Produkter

(i) En reparation eller udskiftning udføres:

 1. uden omkostninger;
 2. inden for en rimelig frist fra det tidspunkt, hvor Sælgeren er blevet informeret af Forbrugeren om produktets manglende overensstemmelse; og
 3. uden større ulempe for Forbrugeren, under hensyntagen til Produktets art og den anvendelse Forbrugeren søger.

(ii) Når det er nødvendigt at afhjælpe en mangel på overensstemmelse ved reparation eller udskiftning af Produkterne, stiller Forbrugeren Produkterne til rådighed for Sælgeren. Sælgeren afhenter de udskiftede Produkter for egen regning.

(iii) Når en reparation kræver fjernelse af Produkter, der var installeret i overensstemmelse med deres art og formål, før manglen på overensstemmelse blev konstateret, eller når disse Produkter skal udskiftes, omfatter forpligtelsen til at reparere eller udskifte Produkterne fjernelse af de ikke-overensstemmende Produkter og installation af erstatningsprodukter eller repareret Produkter, eller dækning af omkostningerne til fjernelse og installation.

(iv) Forbrugeren er ikke forpligtet til at betale for den normale brug, han har haft af de udskiftede Produkter i perioden før deres udskiftning.

10.2.10 Prisreduktion

Prisreduktionen er proportional med forskellen mellem værdien af de Produkter, som Forbrugeren har modtaget, og den værdi, Produkterne ville have haft, hvis de havde været konforme.

10.2.11 Ophævelse af Salget

(i) Forbrugeren udøver sin ret til ophævelse af Salget ved at sende en erklæring til sælgeren, der angiver hans beslutning om at udøve sin ret til ophævelse af købskontrakten.

(ii) Når manglen på konformitet kun vedrører visse af de Produkter, der er leveret i henhold til købskontrakten, og der er et grundlag for ophævelse af salgskontrakten i henhold til Artikel 10.2.7, kan Forbrugeren kun udøve sin ret til ophævelse af købskontrakten med hensyn til disse Produkter, og med hensyn til ethvert andet Produkt, som han har erhvervet samtidig med de ikke-konforme Produkter, hvis det ikke er rimeligt at forvente, at Forbrugeren accepterer kun at beholde de konforme Produkter.

(iii) Når Forbrugeren udøver sin ret til ophævelse af købskontrakten i sin helhed eller, i overensstemmelse med (ii), med hensyn til visse af de Produkter, der er leveret i henhold til købskontrakten:

 1. forbrugeren returnerer Produkterne til Sælgeren for dennes regning; og
 2. Sælgeren refunderer Forbrugeren den betalte pris for Produkterne så snart Sælgeren har modtaget Produkterne eller bevis for deres returnering leveret af Forbrugeren.

Til formålene med dette afsnit kan Forbrugerens nationale lovgivning indeholde bestemmelser om betingelserne for restitution og refusion. Forbrugeren opfordres derfor til at konsultere sin nationale lovgivning om dette emne.

10.3 GARANTIEN FOR SKJULTE FEJL

Uden at det berører den lovmæssige overensstemmelsesgaranti nævnt i Artikel 10.2, kan Forbrugerkunden være berettiget til at drage fordel af nationale regler, der ikke specifikt regulerer forbrugerkontrakter, og som fastsætter særlige retsmidler for visse typer af fejl, der ikke var synlige på tidspunktet for købskontraktens indgåelse, nemlig nationale bestemmelser, der kan fastsætte særlige regler for sælgerens ansvar i tilfælde af skjulte fejl. Forbrugeren opfordres til at konsultere sin nationale lovgivning om dette emne.

Professionelle kunder eller Ikke-Professionelle kunder nyder godt af eventuelle garantier fastsat af andorransk ret.

10.4 KOMMERCIEL GARANTI

Sælgeren tilbyder Kunden at tilknytte en kommerciel garanti kaldet "Garanti Pneus Plus" til sin Ordre under visse betingelser gennem den kommercielle garantikontrakt.

Denne kommercielle garanti gælder uden at berøre Forbrugerens ret til at drage fordel af den lovmæssige overensstemmelsesgaranti nævnt i Artikel 10.2 eller nationale bestemmelser relateret til garantien for skjulte fejl nævnt i Artikel 10.3.

I tilfælde af at den Professionelle eller Ikke-Professionelle tegner den kommercielle garanti, gælder denne uden at berøre den Professionelles eller Ikke-Professionelles ret til at drage fordel af eventuelle garantier fastsat i andorransk ret.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

Medmindre en Parts manglende opfyldelse er endelig, skyldes erstatning kun, hvis den skyldige Part forinden er blevet pålagt at opfylde inden for en rimelig frist. Den skyldige Part dømmes, om nødvendigt, til at betale erstatning enten på grund af manglende opfyldelse af forpligtelsen eller på grund af forsinkelse i opfyldelsen, hvis det ikke kan bevises, at opfyldelsen blev forhindret af en Force Majeure. Den skyldige Part vil kun være ansvarlig for den erstatning, der var forudset eller kunne have været forudset ved kontraktens indgåelse, medmindre manglende opfyldelse skyldes grov forsømmelse eller bedrageri. Selv i tilfælde af at kontraktens manglende opfyldelse skyldes grov forsømmelse eller bedrageri, omfatter erstatningen kun det, der er en umiddelbar og direkte følge af manglende opfyldelse.

12. FORSIKRING

Sælgeren er forsikret i henhold til sit erhvervsansvar som følge af sin aktivitet og som følge af personskade, materiel skade og immateriel skade forvoldt over for tredjeparter før eller efter levering af et produkt eller fuldførelsen af en arbejdsydelse.

Denne forsikring er tegnet hos selskabet AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Frankrig).

Den geografiske dækning af denne forsikring omfatter hele verden med undtagelse af (i) aktiviteter udøvet af etableringer eller permanente installationer, der er beliggende uden for Frankrig, Andorra og Monaco; (ii) eksport til USA og Canada; (iii) ydelser eller arbejde udført af den forsikrede eller på dennes vegne på territorierne i USA og Canada, herunder organisation af messer, udstillinger eller ekspositioner.

13. FORCE MAJEURE

I tilfælde af Force Majeure, der medfører en endelig forhindring for den skyldige Part, ophæves Kontrakten automatisk, og Parterne er fritaget for deres forpligtelser.

I tilfælde af Force Majeure, der medfører en midlertidig forhindring, suspenderes opfyldelsen af forpligtelsen, medmindre den forsinkelse, der deraf følger, berettiger ophævelsen af Kontrakten.

Umuligheden af at opfylde en kontraktlig forpligtelse af en Part fritager denne Part i tilsvarende omfang, når den skyldes Force Majeure, og den er endelig, medmindre den har påtaget sig ansvaret for dette, eller der er blevet fremsat et påkrav forinden.

14. PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, som Sælgeren indsamler om Kunden i forbindelse med Salget, undergår automatisk behandling, hvor Sælgeren alene fastlægger midlerne og formålet, og er i denne egenskab ansvarlig for denne behandling i henhold til artikel 3.4 i den andorranske lov 15/2003 af 18. december 2003 om beskyttelse af personoplysninger (herefter "LQPD").

Kunden opfordres til at konsultere Fortrolighedspolitikken og siden Cookie på Sitet for at få oplysninger om de betingelser, hvorpå personoplysninger behandles og opbevares af Sælgeren.

15. KONTRAKTDOKUMENTER

Kontrakten består af følgende kontraktdokumenter:

 1. disse Generelle Salgsbetingelser;
 2. Ordrebekræftelsen;
 3. Leveringssedlen;
 4. Fakturaen for Salget.

I tilfælde af modstrid eller uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i to af dokumenterne, vil bestemmelsen i det højere rangerende dokument have forrang (fx: Fakturaen for Salget har forrang over Leveringssedlen; Leveringssedlen har forrang over Ordrebekræftelsen; Ordrebekræftelsen har forrang over de Generelle Salgsbetingelser).

Ingen bemærkninger foretaget af Kunden, dennes ansatte eller repræsentant på Leveringssedlen ud over dennes underskrift vil blive betragtet som kontraktmæssig, medmindre Sælgeren har accepteret det.

Samtlige ovennævnte kontraktdokumenter udgør det fulde omfang af de forpligtelser, der eksisterer mellem Parterne. Disse kontraktdokumenter erstatter og annullerer alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler vedrørende Salget.

Parterne er enige om at bære risikoen for enhver uforudsigelig ændring i omstændigheder, der ville gøre det for byrdefuldt for hver af Parterne at opfylde deres forpligtelser i henhold til Kontrakten.

16. OVERSKRIFTER

Overskrifterne, der anvendes i de Generelle Salgsbetingelser, er kun tilvejebragt for bekvemmelighedens skyld og skal ikke bidrage til at påvirke betydningen eller strukturen af bestemmelserne i de Generelle Salgsbetingelser.

I tilfælde af fortolkningssværdigheder mellem nogen af overskrifterne øverst på klausulerne og nogen af klausulerne, vil overskrifterne blive erklæret for ikke-eksisterende.

17. GYLDIGHED

Hvis en eller flere bestemmelser i de Generelle salgsbetingelser bliver erklæret ugyldige, ikke skrevne eller ikke håndhævelige i henhold til en lov, en forordning eller som følge af en endelig afgørelse fra en kompetent domstol, skal denne eller disse bestemmelse(r) betragtes som adskillelige fra de Generelle salgsbetingelser. De øvrige bestemmelser i de Generelle salgsbetingelser vil blive betragtet som gyldige og forblive i kraft, medmindre en af Parterne påviser, at den eller de annullerede bestemmelse(r) har en væsentlig og afgørende karakter, uden hvilken den ikke ville have indgået aftalen.

18. TOLERANCER

Det forhold, at den ene Part ikke påberåber sig en misligholdelse af den anden Parts forpligtelser i henhold til Kontrakten, kan ikke fortolkes som et frasigelse af retten til at kræve opfyldelse af den pågældende forpligtelse, såfremt der ikke foreligger forældelse.

19. REKLAMATION

I tilfælde af en reklamation opfordres Kunden til at kontakte Sælgeren via formularen, der er tilgængelig her.

I forbindelse med enhver reklamation opfordres Kunden til at angive sit Ordrenummer.

Sælgeren vil gøre sit bedste for at besvare enhver reklamation hurtigst muligt.

Muligheden for at indgive en reklamation fra Kunden sker uden at det påvirker hans ret til at anmode om en forbrugerombudsmand i henhold til betingelserne i Artikel 21 eller enhver kompetent domstol.

20. MÆGLING

I henhold til artikel 14.1 i Forordning (EU) nr. 524/2013 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 21. maj 2013, informeres du om muligheden for at benytte Online Tvistbilæggelsesplatformen (OTB) stillet til rådighed af Europa-Kommissionen og tilgængelig på følgende adresse: Online Tvistbilæggelse.

21. GÆLDENDE LOV

De kontraktmæssige forhold mellem Sælgeren og Forbrugerkunden beliggende på territoriet i Den Europæiske Union er reguleret af lovgivningen i det medlemsland, hvor sidstnævnte er etableret, med hensyn til beskyttelse i henhold til forbrugerrettighederne i det pågældende medlemsland.

Da oplysningerne relateret til Ordren behandles elektronisk af Sælgerens maltesiske etablering, vil maltesisk lov finde anvendelse i forhold til behandling af personoplysninger.

For alle andre spørgsmål, der ikke er omfattet af de to ovenstående bestemmelser, vil andorransk lov subsidiært blive anvendt.